Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

BVBA La Garde-Robe
Bruul 120, 2800 Mechelen
BTW nr.: BE0816555007
webshop@garde-robe.be

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Garde-Robe biedt aan haar klanten de mogelijkheid om online kleding en accessoires aan te kopen.  Alle communicatie i.v.m. webaankopen gebeurt via mail of naar het postadres : Rijmenamseweg 175, 2820 Bonheiden.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Garde-Robe.

Bij elke aankoop (of hierna ook vermeld als “bestelling”) aanvaardt de klant dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Garde-Robe houdt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te kunnen veranderen.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze aanpassingen te volgen.  Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen of bestellingen te doen bij Garde-Robe.

3. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro (€) en inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen (vb. juwelen, schoenen,…) bevatten, die niet inbegrepen zijn in de prijs.  Garde-Robe is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Ten allen tijde behoud Garde-Robe het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

4. AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje,… (zie bij verzending welke verzendkosten aan uw bestemming verbonden zijn). Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar webshop@Garde-Robe.be, hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Garde-Robe is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Garde-Robe is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13) : webshop@Garde-Robe.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken.

Garde-Robe is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Garde-Robe assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Garde-Robe. De artikelen worden bij de klant geleverd op het door de klant aangegeven adres.  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart of via bankkaart.
Het transactiebedrag op het moment van de transactie wordt rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Garde-Robe.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Garde-Robe te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.  Garde-Robe is niet verantwoordelijk voor “kwijtgeraakte” pakketten.  Vanaf het moment dat een pakket een track&trace nummer krijgt, is de klant verantwoordelijk voor zijn/haar pakket en goederen.

7. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Garde-Robe beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  Onverminderd het voorgaande behoudt Garde-Robe zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

8. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld (webshop@garde-robe.be), anders vervalt elk recht op compensatie.

9. GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Garde-Robe klantendienst (webshop@Garde-Robe.be) waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Garde-Robe. Elk gebrek dient binnen 14 dagen vanaf de verzendingsdatum ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.  De garantie is niet overdraagbaar.

10. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Garde-Robe mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Garde-Robe klantendienst (webshop@garde-robe.be) en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan Garde-Robe.

Goederen worden – op kosten van de consument - teruggezonden via Bpost door middel van een label dat in je account kan teruggevonden worden.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen, omgeruild of terugbetaald :

·  gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

·  artikelen waarvan het etiket (zowel prijsetiket als retourlabel) is verwijderd

·  artikelen die geuren bevatten van parfums of andere

·  artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

·  artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug en dit ten laatste 14 dagen na ontvangst van de goederen.

11. PRIVACY

Garde-Robe verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Garde-Robe bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat Garde-Robe je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op webshop@garde-robe.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Garde-Robe heeft dus geen toegang tot je paswoord.

Garde-Robe respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Garde-Robe, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

Garde-Robe maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met onze klantendienst (webshop@Garde-Robe.be) op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Garde-Robe houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail op webshop@Garde-Robe.be.

12. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Garde-Robe om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. GARDE-ROBE KLANTENDIENST

De Garde-Robe klantendienst is bereikbaar via e-mail op webshop@Garde-Robe.be of per post op het volgende adres: Garde-Robe Webshop, Rijmenamseweg 175, 2820 Bonheiden.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Garde-Robe. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  Garde-Robe kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

15. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige Garde-Robe website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Garde-Robe gebruikt worden.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Garde-Robe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. In geen geval is Garde-Robe, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.