Wedstrijdregelement

HOOFDSTUK 1: WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door La Garde-Robe, met maatschappelijke zetel te Bruul 120, 2800 MECHELEN, BTW-BE0816.555.007 ("Garde-Robe") , en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen en over een facebookprofiel of een instagramprofiel beschikken.
 2. De wedstrijd loopt van 29/01/2020 tot en met 05/02/2020.
 3. De wedstrijd wordt georganiseerd op de facebookpagina en de instagrampagina van Garde-Robe. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers deze pagina's leuk te vinden en te reageren, de 2 meest originele reacties waarom men graag zou winnen komen dan in aanmerking voor de prijzen. 
 4. Er zijn 2 winnaars en dit zijn de deelnemers die willekeurig worden gekozen door de jury, bestaande uit een team van medewerkers van de marketingafdeling van Garde-Robe. De jury zal de winnaars vrij en objectief selecteren op basis van de reactie en is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de deelnemers gevoerd.
 5. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen, dan komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 6. In deze wedstrijd zijn de prijzen 1x Valentijnsdiner twv €65 excl. drank en 1x Ontdekkingsdiner excl. drank. Garde-Robe behoudt ten allen tijde het recht om de voornoemde prijs te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 7. Het aantal winnaars, zoals gedefinieerd in artikel 4, zal binnen de week na afloop van de wedstrijd geselecteerd worden en via een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram op de hoogte worden gebracht.
 8. Om de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar antwoorden op het privébericht dat door Garde-Robe aan de winnaars werd verzonden op Facebook of Instagram. De winnaar dient in dat bericht zijn contactgegevens op te geven. Een medewerker van Garde-Robe zal vervolgens contact opnemen met de winnaar via het e-mailadres dat werd doorgegeven. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest ook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 2 maanden, na afloop van de wedstrijd, opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd.
 9. Het personeel van Garde-Robe,Brasserie Lounge Leysen en Restaurant De Engel mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.
 10. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2: privacyverklaring.
 11. Garde-Robe behoudt zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Garde-Robe zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 13. Garde-Robe is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.
 14. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
 15. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

HOOFDSTUK 2: Privacy verklaring

Garde-Robe behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot Garde-Robe behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Garde-Robe zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs zijn Brasserie Leysen en Restaurant De Engel. De prijs wordt via hen aan de winnaar bezorgd.

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per mail, gecontacteerd zal worden door Garde-Robe.

Zodra de wedstrijd afgelopen is, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tenzij u zich ook heeft ingeschreven op onze marketingcommunicaties. In dat geval worden uw persoonsgegevens 2 jaar bijgehouden.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Garde-Robe ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: marketing@lagarderobe.be maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.